Museum Wolfenbüttel – Change of structure

• Jens Imig
• Henning Humml

Photography
• gewerkdesign

bcc – Berlin Congress Center

• Stefan Rothert
• Nanna Funke
• Ann-Christin Warntjen

Photography
• gewerkdesign

Berlin Wall

• Jens Imig
• Stefan Rothert
• Birgit Schlegel
• Susanne Kluge

Photography
• gewerkdesign

Berlin Wall Memorial

Marienfelde Refugee Center Museum, Berlin

Berlin Wall Memorial at Bernauer Straße 111, Berlin

• Birgit Schlegel
• Christine Kitta
• Susanne Kluge

Photography
• gewerkdesign